Hanuliaková, Jana a kol.: Stratégie tvorby bezpečnej školy

€5.50
€5.50
Internetový obchod nakladatelství E-knihy jedou
0 ratings

Publikácia reflektuje na aktuálnu problematiku súčasnej pedagogickej praxe, ktorou je agresívne správania detí a mládeže. Primárne sa orientuje na výchovné aspekty prevencie prostredníctvom prosociálnej, osobnostnej a sociálnej výchovy, na výchovu k hodnotám a tradíciám. Súčasťou textu sú konkrétne návrhy ako eliminovať agresivitu u žiakov, kyberšikanovanie a praktické ukážky, metodické postupy realizácie programov pri prevencii sociálno-patologických javov.

Powered by

Checkout

Hanuliaková, Jana a kol.: Stratégie tvorby bezpečnej školy

Enter your info to complete your purchase

Card

or pay with
You'll be charged US$5.50.